Ebu Davud Süleyman Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ebu Davud Süleyman’ın yaşamı ve kitapları, İslam dünyasının en çok araştırılan konuları arasında yer almaktadır. Kütüb-i Sitte adı verilen meşhur altı hadisi şerif kitabından birinin yazarı olan Ebu Davud Süleyman’ın gerçek ismi Süleyman bin Esas bin İshah bin Beşir’dir. Sicistani nisbesiyle de bilinen ünlü imamın doğum tarihi 817 yılında Sicistan olarak kaydedilmiştir. Ebu Davud Süleyman, 889 yılında Basra’da vefat etmiştir. Ebu Davud Süleyman’ın yaşamı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Ebu Davud Süleyman Yaşamı 

Ebu Davud Süleyman’ın hayatı ile ilgili kaynaklara bakıldığında 817-18 yıllarında Sicistan’da dünyaya geldiği bilinmektedir. Ailesi aslen Yemen’in Ezd kabilesinden geldiği için Ezdi nisbesiyle de anılmaktadır. Büyük dedesinin Sıffin’de Hz. Ali’nin yanında savaştığı ve şehit olduğu rivayet edilmektedir. Tahsiline Sicistan’da başlayan Ebu Davud Süleyman, Bahdat ve Basra’da uzun yıllar yaşamıştır. Burada geçirdiği süre boyunca Müslim b. İbrahim el-Ezdi, Tebuzeki, Arim el-Basri ve Ebü’l Velid et-Tayalisi gibi muhadislerden hadis eğitimi almıştır.

İslam Aleminde Ebu Davud Süleyman

Ebu Davud Süleyman İslam aleminde önemli eserlerin yazarıdır. Ebu Davud Süleyman, Bağdat’ta İmam Ahmed b. Hanbel’in ilim meclislerine uzun bir süre devam etmiştir. Fıkıh konusunu öğrendikten sonra, kırk yaşına gelmeden Es-Sünen’i kaleme aldı. Basra’ya yerleştikten sonra burada kendisinden pek çok muhaddis faydalandı. Ebu Davud Süleyman’ın Basralı tanınmış talebeleri arasında Muhammed b. Ahmed el-Lü’lüi ile Ebu Bekir İbn Dase yer almaktadır. Ebu Davud Süleyman, 21 Şubat 889 tarihinde Basra’da vefat etti ve Süfyan es-Sevri’nin kabrinin yanına defnedildi.

Ebu Davud Süleyman’ın Hadisçiliği

Hadis alimi Ebu Davud Süleyman, hadislerin zayıfını sağlamından ayırma ve rivayetlerdeki ince kusurları tanıma hususlarında çok meşhur bir zattır. Ravileri tenkit ederken kesin bilgi sahibi olmadığı kimseler hakkında görüş bildirmekten sakınan Ebu Davud Süleyman, güvenilir olmadığına dair iddialara önem vermeyip hangi sebeplerle cerh edildiklerinin açıkça belirtilmesini isterdi. Hadis ilminde liyakatsiz bulduğu kişilere karşı müsamaha göstermediği gibi bu kişiler yakını olsa bile eleştiri yapmaktan çekinmezdi. Buna örnek olarak oğlu Abdullah hakkında bilinmeyen bir sebeple yalancı dediği ileri sürülmektedir. 

Ebu Davud Süleyman Eserleri

Ebu Davud Süleyman’ın kitapları arasında İslam dünyasına kazandırdığı çok önemli eserler bulunmaktadır. İslam hukukuyla ilgili hadisleri de topladığı en önemli yapıtları şunlardır:

-Es-Sünen

-El Merasil

-Mesa’ilü’l-İmam Ahmed b. Hanbel

-İcabatühü ala Su’alati Ebi Ubeyd Muhammed b.

-Risaletü Ebi Davud ila Ehli Mekke Fi Vasfi Sünenihi 

-Kitabü’z Zühd

-Tesmiyetü İhve Ellezine Ruviye Anhümül Hadis

Ebu Davud’un bu eserlerden başka kitapları da bulunmaktadır. Ebu Davud Süleyman’ın yaşamı ve eserleri hakkında bilgilerin yer aldığı kaynaklarda Ahbarü’l Havaric, Feza’ilü’l Ensar, Müsnedü Malik, Nasihu’l Kur’an ve Mensuhuh gibi kitaplar da bulunmaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar