Aziz Mahmut Hüdai Kimdir? Hayatı ve Eserleri

 Aziz Mahmut Hüdai’nin yaşamı ve eserleri, İslami edebiyat alanında en çok merak edilen konulardan biridir. Mutavassıf, alim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu olarak bilinen Aziz Mahmut Hüdai, 1541 yılında Koçhisar’da doğup, 1628 yılında Üsküdar’da vefat etmiştir. Cüneydi Bağdadi hazretlerinin neslinden olan seyyid’dir. Bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz padişah devrine tanıklık etmiş gönül sultanıdır. Aziz Mahmut Hüdai’nin yaşamı ve eserleri hakkında bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Aziz Mahmut Hüdai’nin Yaşamı 

Aziz Mahmut Hüdai’nin hayatı 1541 yılında Koçhisar’da doğumuyla başlamıştır. Atayi’nin Şakayık Zeyli’ne göre Aziz Mahmut Hüdai’nin Seferihisarlı olduğu kaydedilmiştir. İlk tahsilini babası Feyzullah Bin Mahmud’dan aldığı etiğimle tamamlayan Aziz Mahmut Hüdai, bunun ardından İstanbul’a göç ederek Molla Nasırzade’nin derslerine katılmıştır. Hocasının Edirne’ye tayin edilmesiyle birlikte hocasının peşinden giden Aziz Mahmut Hüdai, daha sonra Şam ve Mısır’da da bulunmuştur. Bursa’da Makeme-i Suğra Naibliği yani kadılık da yapmıştır.

Bursa’da bu görevini icra ederken gördüğü bir rüya üzerine Şeyh Üftade’ye intisap etmiştir. Ardından yaklaşık 3 sene kadar Celveti üslubu üzerine süluktan sonra, Seferihisar’da haline olarak irşada başlamıştır. Görevine Bursa, İstanbul-Üsküdar üçgeninde devam ettikten sonra Küçük Çamlıcadaki çilehanede bir süre inzivaya çekilmiştir. 

İslam Aleminde Aziz Mahmut Hüdai

İslam dünyasında Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin ilim, tasavvuf ve edebiyat alanlarında parlak bir hüviyeti bulunmaktadır. Kuruluş yıllarında Şeyh Edebali Hazretleri’nin icra ettiği irşad, hizmet ve faaliyetleri aynı aşk ve heyecanla yürütebilmiştir. Allah rızası için samimiyet ve gayret üzerine hareket eden Aziz Mahmut Hüdai hazretleri gerek eserleri, gerekse sohbet ve nasihatleri ile İslam aleminde koca bir ümmet için feyiz kaynağı olmuştur. 

Aziz Mahmut Hüdai’nin Kişisel Özellikleri

Aziz Mahmut Hüdai hazretleri karakteri ile hem padişahların hem de bütün tebaanın sevdiği bir Hak dostu olmuştur. Sahip olduğu zahiri ve batini liyakat sebebiyle de maneviyat rehberi olarak görülmüştür. Aziz Mahmut Hüdai hazretleri zamanında ve bugün herkes tarafından çok tanınmış en önemli mutasavvıflarımızdan biri olmuştur. Aziz Mahmut Hüdai hazretleri her türlü ilmi liyakat ve makamına rağmen Bursa kadılığı görevini yürüttüğü için de gönlü geniş bir ilmi kişiliktir.

Aziz Mahmut Hüdai’nin Türkçe ve Arapça Eserleri

Aziz Mahmut Hüdai’nin eserleri arasında Türkçe ve Arapça kitaplar bulunmaktadır. Bu eserler şu şekilde sıralanmaktadır:

-Divan-ı İlahiyat

-Tarikatname

-Tezakir-i Hüdai

-Evcibe-i Mutasavvufane 

-Nasayih ve Mevaız

-Mi’raciye

-Necatü’l Garik fi’l-Cem’i ve’t Tefrik 

-Camiul-Fadail ve Kamiur’u Reail

-Fethu’l Bab ve Reful Hisab

-Keşfü’l Kana an Vechi’s Sema

-Habbetü’l Mahabbe

-Nefaisü’l Mecalis

-Tecelliyat

-Vakıat

Mutasavvıf, alim ve şair olan Aziz Mahmut Hüdai’nin hayatı ve eserleri bu şekilde özetlenebilmektedir. 
Yorum Gönderme

0 Yorumlar